Kľúčové posolstvá Svetového dna pôdy 2023

📌 Pôda a voda sú základnými zdrojmi pre udržanie života na Zemi.

 • Pôda a voda sú základom produkcie potravín, ekosystémov a blahobytu ľudí. Keď si uvedomíme ich neoceniteľnú úlohu, môžeme prijať aktívne opatrenia na ochranu týchto zdrojov pre budúce generácie.
 • Erózia a zhutňovanie pôdy narúšajú jej schopnosť uchovávať, odvádzať a filtrovať vodu a zvyšujú riziko záplav, zosuvov pôdy a piesočno-prašných búrok.
 • Pôda a voda sú prostredím, v ktorom rastliny rastú a získavajú základné živiny.
 • Zdravá pôda zohráva kľúčovú úlohu ako prirodzený filter, ktorý čistí a uchováva vodu pri jej infiltrácii do pôdy.
 • Systémy poľnohospodárstva využívajúce dažďovú vodu predstavujú 80 % ornej pôdy a podieľajú sa na celosvetovej produkcii potravín 60 %. Tieto systémy sa vo veľkej miere spoliehajú na účinné postupy hospodárenia s pôdnou vlhkosťou.
 • Systémy zavlažovaného poľnohospodárstva odčerpávajú 70 % svetovej sladkej vody a predstavujú 20 % ornej pôdy.

📌 Pôda a voda sú vzájomne prepojené zdroje, ktoré si vyžadujú integrovaný manažment.

 • Zdravie pôdy a kvalita a dostupnosť vody sú navzájom prepojené.
 • Zavádzanie udržateľných postupov hospodárenia s pôdou zvyšuje dostupnosť vody pre poľnohospodárstvo. Zdravá pôda obohatená o organickú hmotu zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii zadržiavania a dostupnosti vody.
 • Efektívne využívanie kvalitnej vody, podpora udržateľného používania hnojív a pesticídov, používanie vhodných metód zavlažovania, zlepšovanie odvodňovacích systémov, kontrola čerpania a monitorovanie úrovne zasolenia pôdy a podzemných vôd sú nevyhnutné na zachovanie udržateľných poľnohospodárskych postupov.
 • Udržateľné hospodárenie s pôdou je kľúčom k zlepšeniu produktivity vody v zavlažovacích systémoch.

📌 Nesprávne postupy hospodárenia s pôdou a vodou ovplyvňujú eróziu pôdy, biodiverzitu pôdy, úrodnosť pôdy a kvalitu a množstvo vody. 

 • Nedostatok vody vedie k strate biodiverzity pôdy, zatiaľ čo vyplavovanie a eutrofizácia spôsobené poľnohospodárskymi postupmi vedú k strate biodiverzity vo vodných útvaroch.
 • Nesprávne hospodárenie s pesticídmi a hnojivami ohrozuje nielen kvalitu pôdy a vody, ale predstavuje aj významné riziko pre ľudské zdravie a ekosystémy.
 • Jednou z hlavných príčin zasoľovania pôdy sú zlé zavlažovacie a odvodňovacie postupy.
 • Stúpajúca hladina mora prispieva k úbytku pôdy, čím sa zvyšuje riziko zasolenia a sodifikácie pôdy, čo môže mať negatívny vplyv na poľnohospodársku produktivitu.

📌 Ochrana pôdy a vody prispieva k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa jej.

 • Lepšie hospodárenie s pôdou a vodou zlepšuje schopnosť pôdy odolávať extrémnym klimatickým javom, ako sú suchá, záplavy a piesočné/prachové búrky.
 • Integrované postupy hospodárenia s pôdou a vodou poskytujú základné ekosystémové služby, podporujú život na zemi a zvyšujú odolnosť ekosystémov.
 • Zdravá pôda pôsobí ako zásobník uhlíka tým, že zachytáva uhlík z atmosféry, čím prispieva k úsiliu o prispôsobenie sa zmene klímy aj k jej zmierneniu.

Zdroj: www.fao.org/world-soil-day/en/