Základné princípy a hodnoty asociácie

Vychádzame zo základných princípov, ktoré chápu kompostovanie ako integrálnu súčasť obehového hospodárstva, ochrany klímy a obnovy pôdy. Biologicky rozložiteľné materiály a odpady sú cenná surovina a majú byť použité na výrobu kvalitného kompostu v súlade s hierarchiou obnovy produkčných zdrojov a s hierachiou zhodnotenia odpadov. S cieľom ozdravenia pôdy je nevyhnutné zabezpečiť aeróbnosť biologickej premeny látok kompostovaním na humus vo všetkých fázach procesu kompostovania až po aplikáciu kompostu na pôdu.
Za členov vítame všetkých, ktorí zdieľajú nasledovné hodnoty a majú záujem spoločne prispieť k ich tvorbe.

PÔDA

Zdravá pôda je hlavným produkčným faktorom obehového hospodárstva. Je to živý systém a súčasť národného bohatstva. Kompost je jedným z prostriedkov, ako vieme tento systém podporiť a zveľadiť.

HOSPODÁRNOSŤ

K efektívnemu a účinnému nakladaniu s prostriedkami a zdrojmi patrí okrem finančnej hospodárnosti aj schopnosť bez plytvania využiť talenty ľudí, čas, priestor, energiu, pohonné hmoty, materiál, informácie a príležitosti, ktoré máme k dispozícii.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Biologická recyklácia živín kompostovaním a mikrobiologicky zdravé prostredia sú jediným trvalým riešením pre redukciu syntetických hnojív, redukciu pesticídov, spotreby energie a emisií skleníkových plynov do ovzdušia v poľnohospodárstve. Navyše kvalitný kompost prináša pozitívny dopad na schopnosť pôdy zadržiavať vodu, sekvestrovať atmosférický uhlík a podporiť biodiverzitu v prírode. K ochrane a tvorbe životného prostredia prispievame znižovaním uhlíkovej stopy kompostovania.

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Prvou a základnou otázkou pri rozhodovaní sa je tvorba hodnoty a vzájomných výhod (win-win). Motivácia zisku na úkor druhého človeka alebo na úkor spoločnosti (win-lose) je neprípustná. 

ZDRAVIE

 V rozšírenom ponímaní je zdravie človeka úzko späté so zdravím pôdy, rastlín, zvierat aj životného prostredia. Správnou kompostárenskou praxou a kvalitou výsledného kompostu prispievame k tvorbe mikrobiálne zdravých prostredí, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zdravia pôdy, ľudí a planéty.

VZDELANIE

Vzdelanie zvyšuje životnú kvalitu, podporuje rozvoj spoločnosti a osobného rastu. Predchádzanie vzniku odpadov a úroveň kompostovania priamo závisia od vzdelania. Šírenie poznatkov o kompostovaní na všetkých stupňoch formálneho, neformálneho aj informálneho vzdelávania je nevyhnutné.