KOMPOST… Majster prírody v oblasti klímy!

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (ICAW – International composting awarness week) je najväčšou a najkomplexnejšou vzdelávacou iniciatívou v oblasti zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a materiálov.

Každoročne sa oslavuje v mnohých krajinách sveta počas celého prvého májového týždňa, tento rok pripadá na 5. – 11. mája. Medzinárodný týždeň povedomia o komposte, ktorý sa začal v Kanade pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi, sa neustále rozrastá, pretože čoraz viac ľudí, podnikov, obcí, škôl a organizácií si uvedomuje dôležitosť kompostovania a používania kompostu a jeho pozitívnych vplyvov na pôdu a klímu.

Téma Medzinárodného týždňa povedomia o komposte v roku 2024 je výsledkom spolupráce a medzinárodného úsilia. Aj tento rok sa pri výbere témy spojili Európska kompostovacia sieť (ECN) s Medzinárodnou kompostárenskou alianciou (ICA), ktorá zahŕňa kompostárske združenia z celého sveta. Témou tohtoročného týždňa povedomia o komposte je:  KOMPOST… Majster prírody v oblasti klímy!

Tému vybrali zúčastnení medzinárodní partneri, ktorí do nej zahrnuli spoločné zameranie na jednu z iniciatív Cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDG), ktorou je „Prijať naliehavé opatrenia na boj proti klimatickej zmene a jej dôsledkom“.

Téma 2024 najlepšie odráža cieľ OSN tým, že zdôrazňuje úlohu, ktorú kompost zohráva v boji proti zmene klímy. Medzi tieto úlohy patrí napr.:

  • Zníženie množstva metánu: množstvo metánu, skleníkového plynu, ktorý je dvadsaťpäťkrát silnejší ako oxid uhličitý, možno výrazne znížiť kompostovaním biologicky rozložiteľných odpadov a materiálov namiesto ich skládkovania.
  • Pomoc pri zmierňovaní klimatickej zmeny: Kompost ponúka významnú odpoveď na zmiernenie klimatických zmien. Návrat kompostu do pôdy slúži ako „uhlíková banka“, ktorá pomáha viazať uhlík a tým ho odstraňovať z atmosféry.
  • Zníženie používania syntetických hnojív a zníženie znečistenia spôsobeného výrobou týchto vstupov
  • Zvýšenie odolnosti: Kompost pomáha zvyšovať odolnosť voči dôsledkom zmeny klímy, ako je sucho a extrémne počasie.

Viac informácií o výhodách aplikácie kompostu a jeho pozitívnych vplyvoch v boji proti klimatickej zmene sledujte náš seriál infografík, ktorý sme pre Vás pripravili v rámci Týždňa povedomia o komposte.