Aktivity a náplň asociácie

:

Byť ambasádorom kompostu, ako prostriedku pre zlepšenie zdravia pôdy

:

Vzdelávanie a osveta o význame kompostu medzi poľnohospodármi a verejnosťou prostredníctvom workshopov, konferencií a kampaní

:

Združovať výrobcov kompostu a spracovateľov biologicky rozložiteľného odpadu a materiálov

:

Spolupráca so štátnymi orgánmi, zastúpenie asociácie a aktívna účasť na tvorbe legislatívy

:

Definovanie a presadzovanie spoločných záujmov, stanovísk, stratégií v sektore aj navonok

:

Prepájať členov s príkladmi dobrej praxe

:

Podpora a presadzovanie:

  • správneho nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom s cieľom znížiť množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov a informovať členov o nových vznikajúcich technológiách
  • sektorovej a medzisektorovej spolupráce
  • výroby a používania kompostu so zaručenou kvalitou
  • trhových príležitostí pre kompost a prípravkov vyrobených z kompostu
  • partnerskej spolupráce slovenských organizácií so zahraničnými