Stanovy občianskeho združenia

Kompas - Kompostovacia asociácia Slovenska

 

 • ZALOŽENIE ZDRUŽENIA

 

 1. Občianske združenie [Kompas – Kompostovacia asociácia Slovenska (ďalej len „združenie“) je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Združenie vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť na území Slovenskej republiky. 

 

 1. Združenie je založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o združovaní občanov“). Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Združenie presadzuje záujmy svojich členov, nie je závislé na politických stranách a hnutiach a môže vystupovať ako samostatný subjekt vo vzťahoch s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele.

 

 • NÁZOV A SÍDLO ZDRUŽENIA

 

 1. Združenie má názov: Kompas – Kompostovacia asociácia Slovenska

 

 1. Sídlom združenia je adresa: Dunajská 8, 811 08 Bratislava Slovenská republika. 

 

 • CIELE A ÚLOHY ZDRUŽENIA

 

 1. Cieľom a hlavným poslaním združenia je rozvoj, propagácia a zavádzanie do praxe systémov aeróbneho kompostovania, výroby a aplikácie kvalitných kompostov. Tie vnímame ako integrálnu súčasť obehového hospodárstva, ochrany klímy a obnovy pôdy.
 2. V záujme napĺňania poslania združenia sa ciele združenia zameriavajú na vykonávanie týchto činností:
  1. presadzovať záujmy ochrany životného prostredia a to aj v legislatívnej oblasti prostredníctvom spolupráce so spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ziskovým a neziskovým sektorom,
  2. propagovať poznatky o najlepších postupoch vo svete na vytvorenie trvalo udržateľných systémov aeróbneho kompostovania prostredníctvom integrácie politík a stratégií a technologického rozvoja zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
  3. zabezpečovať rozvoj spolupráce medzi členmi združenia, ako aj so subjektmi mimo združenia, pôsobiacimi v oblasti kompostovania a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov,
  4. podporovať rozvoj podnikov a organizácií, ktoré sú členmi združenia, vrátane podpory ich konkurencieschopnosti a zlepšovania hospodárskych výsledkov členov združenia,
  5. vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vedecko-výskumnými a vzdelávacím organizáciami a inštitúciami, ktoré majú spoločné záujmy,
  6. podporovať výmenu informácií na národnej aj medzinárodnej úrovni, 
  7. poskytovanie poradenstva a mentoringu
  8. organizovať a realizovať informačné a vzdelávacie akcie, školenia, besedy, prezentácie, tábory, workshopy, kurzy, výstavy, semináre a konferencie pre laickú a odbornú verejnosť, samosprávy a školy s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj,
  9. podporiť a realizovať výskum a vývoj,  podpora a realizácia vedeckej spolupráce s vysokými školami, univerzitami a výskumnými inštitúciami v oblasti životného prostredia a spracovania a zhodnocovania biologických odpadov,
  10. podporiť a realizovať vedeckú spoluprácu s vysokými školami, univerzitami a výskumnými inštitúciami, a
  11. vykonávať publikačnú a vydavateľskú činnosť.

 

 • ČLENSTVO 

 

 1. Členom združenia môže byť fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Členom združenia sa môže stať aj právnická osoba. Členstvo v združení je slobodné a dobrovoľné, avšak na členstvo v združení nie je právny nárok. 

 

 1. Typy členov združenia:
  1. zakladajúci členovia,
  2. riadni členovia
  3. pridružení členovia a
  4. čestní členovia.

 

 1. Výška členského príspevku závisí od konkrétneho typu člena združenia. O výške členských príspevkov pre jednotlivé typy členov združenia rozhodne Správna rada.

 

 1. Členom združenia sa môže stať aj fyzická osoba staršia ako 15 rokov ako aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, avšak len za predpokladu, že s jej žiadosťou o členstvo (písomná prihláška) vyslovila súhlas Správna rada. Správna rada potvrdí členstvo v združení novému členovi, a to vhodným spôsobom (napr. e-mailom, listom a pod.). Správna rada v potvrdení členstva podľa predchádzajúcej vety uvedie aj konkrétny typ člena združenia uvedený v bode 4.2 týchto stanov ako aj výšku členského príspevku tohto člena združenia a spôsob jeho úhrady. Členstvo v združení vzniká dňom schválenia žiadosti o členstvo Správnou radou a uhradením členského príspevku. Správna rada rozhodne o prijatí/neprijatí osoby za člena združenia v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia prihlášky. 

 

 1. V prípade zamietnutia žiadosti (prihlášky) sa dôvody zamietnutia žiadosti o členstvo žiadateľovi nemusia oznámiť.

 

 1. O riadne členstvo sa môžu uchádzať len právnické osoby.

 

 1. O pridružené členstvo sa môžu uchádzať fyzické aj právnické osoby.

 

 1. Návrh na prijatie za čestného člena združenia môže podať ktorýkoľvek člen združenia (t.j. právnická aj fyzická osoba), a to písomne s odôvodnením. O prijatí čestného člena rozhoduje Správna rada. Čestným členom sa môže stať osoba za mimoriadny prínos pre združenie alebo významná alebo zaslúžilá domáca alebo zahraničná osobnosť, ktorá zásadne prispela k rozvoju kompostovania. Všetci čestní členovia združenia majú rovnaké práva a povinnosti ako riadni členovia združenia, okrem povinnosti platenia členských príspevkov.

 

Ak Správna rada vyhovie žiadosti riadneho alebo pridruženého člena združenia podľa tohto odseku stanov, tento člen združenia sa stáva čestným členom a stráca povinnosť platiť členský príspevok.

 

 • ZÁNIK ČLENSTVA

 

 1. Členstvo v združení zaniká:
  1. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
  2. dobrovoľným vystúpením člena a to dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení na adresu sídla združenia alebo dňom doručenia oznámenia o vystúpení na e-mailovú adresu združenia,
  3. vylúčením člena na základe rozhodnutia Správnej rady na základe návrhu ktoréhokoľvek člena združenia a to dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení na adresu sídla alebo pobytu člena združenia alebo dňom doručenia oznámenia o vylúčení na e-mailovú adresu člena združenia. Dôvodom pre vylúčenie člena môže byť opakované porušovanie povinností člena vyplývajúcich z týchto stanov či konanie člena proti cieľom združenia a etickému kódexu združenia. 
  4. na základe neuhradenia ročného členského príspevku v predmetnom termíne (s výnimkou čestného a zakladajúceho člena, ktorí sú oslobodení od platenia členských príspevkov) môže Správna rada rozhodnúť o zániku členstva. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o zániku členstva na adresu sídla alebo pobytu člena združenia alebo dňom doručenia oznámenia o zániku členstva na e-mailovú adresu člena združenia,
  5. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení za úmyselný trestný čin,
  6. pozbavením spôsobilosti na právne úkony,
  7. zánikom právnickej osoby (ak je členom združenia právnická osoba), a
  8. zánikom združenia.

 

 1. Pri vystúpení alebo vylúčení člena združenia nemá tento člen združenia žiadny nárok na vrátenie už zaplateného členského príspevku.

 

 • PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 

 1. Zakladajúci členovia a čestní členovia majú rovnaké práva a povinnosti ako riadni členovia okrem platenia členských príspevkov. Ak sú zakladajúci členovia členmi Správnej rady, majú kompetencie členov Správnej rady.

 

 1. Základné práva riadnych členov združenia sú najmä právo:

 

 1. podieľať sa na činnosti združenia,
 2. obracať sa na združenie s námetmi, podnetmi, návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami a žiadať o zaujatie stanoviska k nim,
 3. zúčastňovať sa Členskej schôdze a hlasovať na Členskej schôdzi, 
 4. voliť a byť volený do orgánov združenia (do orgánov združenia môžu byť okrem členov združenia zvolení aj štatutári týchto členov – právnických osôb), 
 5. byť informovaný o činnostiach a o rozhodnutiach orgánov združenia, 
 6. podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva v združení  Správnej rade,
 7. podieľať sa na rozhodovaní hlasovaním,
 8. navrhovať osoby mimo združenia za nových členov združenia,
 9. kontrolovať napĺňanie cieľov združenia, a
 10. kedykoľvek dobrovoľne vystúpiť zo združenia.

 

 1. Riadni členovia združenia sú povinní najmä:
  1. dodržiavať stanovy združenia,
  2. prispievať k naplneniu cieľov združenia v zmysle článku 3,
  3. plniť uznesenia orgánov združenia,
  4. platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne,
  5. propagovať a podporovať ciele a účel združenia,
  6. správať sa spôsobom, ktorý nemôže poškodiť záujmy, ciele a dobré meno združenia alebo dobré meno, česť alebo povesť jeho členov, a
  7. zachovávať mlčanlivosť o dôverných strategických a obchodných informáciách a riadne a čestne vykonávať funkciu v orgánoch združenia, pokiaľ boli do takejto funkcie zvolení a/alebo menovaní.

 

 1. Základné práva pridružených členov združenia sú najmä právo:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. zúčastňovať sa Členskej schôdze,
  3. obracať sa na združenie s námetmi, podnetmi, návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami a žiadať o zaujatie stanoviska k nim, nemajú však žiadne hlasovacie práva,
  4. byť informovaný o činnostiach a o rozhodnutiach orgánov združenia, 
  5. podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva v združení Správnej rade, a
  6. kedykoľvek dobrovoľne vystúpiť zo združenia.

 

 1. Pridružení členovia združenia sú povinní najmä:
  1. dodržiavať stanovy združenia,
  2. prispievať k naplneniu cieľov združenia v zmysle článku 3,
  3. plniť uznesenia orgánov združenia,
  4. platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne,
  5. propagovať a podporovať ciele a účel združenia,
  6. správať sa spôsobom, ktorý nemôže poškodiť záujmy, ciele a dobré meno združenia alebo dobré meno, česť alebo povesť jeho členov, a
  7. zachovávať mlčanlivosť o dôverných strategických a obchodných informáciách.

 

 • ORGÁNY ZDRUŽENIA

 

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Členská schôdza 
  2. Správna rada,
  3. Predseda Správnej rady
  4. Dozorná rada, a
  5. Výkonný riaditeľ.

 

 1. Všetky kolektívne orgány združenia sú povinné viesť zápisnice zo svojich rokovaní
  a uchovávať dokumentáciu vzťahujúcu sa na ich činnosť.
 • ČLENSKÁ SCHÔDZA

 

 1. Členská schôdza združenia je jeho najvyšším orgánom. Členská schôdza je tvorená všetkými členmi združenia. Hlasovacie právo na Členskej schôdzi však patrí len zakladajúcim, riadnym a čestným členom združenia (t.j. pridružení členovia hlasovacie právo nemajú). Predsedom Členskej schôdze je Predseda Správnej rady.

 

 1. Do právomocí Členskej schôdze patrí najmä:

 

 1. prerokúvať a schvaľovať zmeny a doplnky stanov združenia, pričom návrhy na zmenu stanov združenia môže predkladať len Správna rada a jej Predseda,
 2. voliť a odvolávať členov Správnej rady (s výnimkou Predsedu Správnej rady) a rozhodovať o ich odmeňovaní,
 3. voliť a odvolávať členov Dozornej rady a rozhodovať o ich odmeňovaní,
 4. schvaľovať stratégiu združenia na dlhodobé obdobie (min. na 5 rokov), ktorá je vypracovaná Správnou radou a jej Predsedom. Zmeny stratégie navrhuje riadny alebo zakladajúci člen združenia predložením návrhu zmien na Členskej schôdzi alebo e-mailom, 
 5. kontrolovať napĺňanie cieľov združenia na základe výročnej správy vypracovanej Správnou radou,
 6. rozhodovať o ukončení činnosti združenia (zrušení) a o spôsobe zániku združenia v prípade nenapĺňania poslania a cieľov združenia podľa článku 2 týchto stanov a v prípadoch, stanovených príslušnými právnymi predpismi,
 7. nahliadať do účtovných kníh a iných dokladov združenia a kontrolovať v nich obsiahnuté údaje, 
 8. požadovať informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach združenia od Správnej rady a jej Predsedu, a
 9. vykonávať úlohy podľa uznesení prijatých Členskou schôdzou a Správnou radou.

 

 1. Členskú schôdzu zvoláva Predseda Správnej rady podľa potreby, najmenej však raz ročne a to písomnou pozvánkou zaslanou na adresu sídla alebo pobytu každého člena združenia, prípadne elektronickou formou, najmenej však 15 dní pred dňom konania Členskej schôdze. Pozvánka musí obsahovať miesto (fyzické alebo online), čas a program zasadnutia Členskej schôdze.

 

 1. Členská schôdza je uznášaniaschopná a otvorená, ak je prítomný aspoň jeden zakladajúci člen združenia a aspoň nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

 

 1. Ak sa napriek riadnemu doručeniu pozvánky zasadnutia Členskej schôdze nezúčastní požadovaný počet členov združenia v zmysle bodu 8.4 týchto stanov, Členská schôdza (neotvorená pre nedostatok členov združenia) prediskutuje jednotlivé predložené návrhy uznesení, avšak o týchto nerozhodne. Členovia združenia zasielajú svoje návrhy na e-mailovú adresu združenia alebo na adresu sídla združenia do 30 dní pred konaním Členskej schôdze. Návrhy uznesení podľa predchádzajúcej vety rozpošle Výkonný riaditeľ alebo Predseda Správnej rady do 5 pracovných dní od konania sa (neotvorenej) Členskej schôdze všetkým členom združenia spolu s informáciou o priebehu zasadnutia takejto Členskej schôdze aj spolu s odôvodnením a s určením lehoty na vyjadrenie sa k takýmto návrhom členom združenia s hlasovacím právom, ostatným členom sa uvedené doručuje len na vedomie. Lehota na vyjadrenie sa k návrhom v takomto prípade nesmie byť kratšia ako 5 kalendárnych dní. Členovia združenia s hlasovacím právom zašlú v stanovenej lehote svoje vyjadrenie ku každému návrhu uznesenia na e-mailovú adresu združenia alebo na adresu sídla združenia. Ak sa člen združenia s hlasovacím právom v stanovenej lehote nevyjadrí k niektorému z návrhov uznesení, platí, že nesúhlasí s takýmto návrhom uznesenia. Výkonný riaditeľ oznámi výsledky hlasovania poštou na adresu sídla alebo pobytu uvedenú členom Členskej schôdze alebo e-mailom na adresu uvedenú členom Členskej schôdze alebo zverejnením na webovom sídle združenia a to všetkým členom združenia v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k návrhom uznesení.

 

 1. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia, ktorí majú hlasovacie práva (jeden člen oprávnený hlasovať sa rovná jeden hlas). Ak je vysledok hlasovania nerozhodný, rozhoduje hlas Predsedu Spávnej rady. 

 

 1. Zasadnutie Členskej schôdze môže prebiehať aj bez fyzickej účasti člena Členskej schôdze, a to prostredníctvom online prenosu. V prípade využitia audiovizuálnych prostriedkov je hlasovanie možné len vtedy, ak bude vytvorený a archivovaný záznam z priebehu a výsledku hlasovania člena Členskej schôdze, ktorý sa zúčastnil online prenosu. Zápisnica zo zasadnutia Členskej schôdze musí obsahovať informáciu o tom, ktorý člen združenia sa zúčastnil Členskej schôdze prostredníctvom online prenosu.

 

 1. Z ekonomických a časových dôvodov sa môže uplatniť hlasovanie „per rollam“. Návrh uznesenia Členskej schôdze, ktorý má byť schválený v rámci hlasovania „per rollam“, sa členom Členskej schôdze doručuje poštou na adresu sídla alebo pobytu uvedenú členom Členskej schôdze alebo e-mailom na adresu uvedenú členom Členskej schôdze alebo zverejnením návrhu uznesenia na webovom sídle združenia. V prípade, ak sa člen Členskej schôdze s hlasovacím právom písomne nevyjadrí k návrhu uznesenia v lehote stanovenej pre prijatie uznesenia, ktorá nemôže byť kratšia než tri (3) kalendárne dni, platí, že nesúhlasí s prijatím uznesenia. Pri posudzovaní uznášaniaschopnosti Členskej schôdze sa počas hlasovania „per rollam“ považujú za prítomných všetci členovia Členskej schôdze. Za prijatie návrhu uznesenia sa považuje zaslanie odpovede člena Členskej schôdze s hlasovacím právom s uvedením „Súhlasím“, „Áno“, „Hlasujem za prijatie“ alebo s inak jednoznačne prejavenou vôľou hlasovať za prijatie uznesenia. O predmete a výsledku hlasovania musia byť bezodkladne informovaní všetci členovia Členskej schôdze.
 2. Zo zasadnutia Členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpíše Predseda Správnej rady. Ak sa Predseda Správnej rady zasadnutia zúčastniť nemôže, poverí iného člena Správnej rady. K zápisnici sa priloží listina prítomných členov Členskej schôdze. Z hlasovania „per rollam“ nie je potrebné vyhotovovať zápisnicu, avšak Členská schôdza je povinná uchovávať podklady pre hlasovanie „per rollam“ vrátane jednotlivých hlasov členov Členskej schôdze udelených za prijatie uznesenia formou „per rollam“.

 

 • Zasadnutia Členskej schôdze sú neverejné. 

 

 • SPRÁVNA RADA

 

 • Správna rada je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi jednotlivými zasadnutiami Členskej schôdze. Správna rada je v prvom funkčnom období tvorená zakladajúcimi členmi združenia, pričom každý zakladajúci člen má právo navrhnúť ďalšieho člena Správnej rady, ktorého Správna rada musí jednohlasne odsúhlasiť. Po uplynutí prvého funkčného obdobia volí členov Správnej rady Členská schôdza. Správna rada si spomedzi svojich členov volí svojho Predsedu. Správna rada odvoláva Predsedu Správnej rady.

 

 1. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov. Každému členovi Správnej rady patrí jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu Správnej rady.  Predseda Správnej rady sa zúčastňuje zasadnutí Správnej rady v zásade vždy a ak sa nezúčastní poverí iného člena Správnej rady, aby za neho hlasoval vopred určeným spôsobom a v prípade rovnosti hlasov a absencie Predsedu Správnej rady by bol smerodajný jeho hlas prezentovaný povereným členom Správnej rady. Zo zasadnutia Správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia Správnej rady.

 

 1. Správna rada má minimálne 3 členov. Funkčné obdobie Správnej rady je 3 roky. Prvej Správnej rade začína plynúť 3 ročné funkčné obdobie dňom registrácie združenia. Členstvo v Správnej rade nie je obmedzené počtom funkčných období.

 

 1. Predseda Správnej rady vedie zasadnutia Správnej rady, ktoré môže zvolať ktorýkoľvek člen Správnej rady, a to podľa vlastného uváženia, minimálne však raz ročne. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený člen Správnej rady.

 

 1. Zasadnutie Správnej rady môže prebiehať aj bez fyzickej účasti člena Správnej rady na zasadnutí Správnej rady, a to prostredníctvom online prenosu. V prípade využitia audiovizuálnych prostriedkov je hlasovanie možné len vtedy, ak bude vytvorený a archivovaný záznam z priebehu a výsledku hlasovania člena Správnej rady, ktorý sa zúčastnil online prenosu. Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady musí obsahovať informáciu o tom, ktorý člen Správnej rady sa zúčastnil zasadnutia Správnej rady prostredníctvom online prenosu. Z ekonomických a časových dôvodov sa môže uplatniť aj hlasovanie „per rollam“ a to v zmysle princípov uvedených v bode 8.8 týchto stanov.

  

 1. V prípade odstúpenia niektorého z členov Správnej rady v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze, nominujú nového člena Správnej rady riadne zvolení členovia Správnej rady. O kooptácii nového člena Správnej rady do ďalšieho zasadnutia a schválenia Členskou schôdzou musí rozhodnúť väčšina zvolených členov Správnej rady.

 

 1. Predsedu Správnej rady volí Správna rada z členov Správnej rady.

 

 1. Do právomoci Správnej rady patrí najmä:
  1. po zohľadnení stanoviska Predsedu Správnej rady rozhodovať o základných programoch združenia s prihliadnutím na odporúčania Členskej schôdze a Sekcií,
  2. rozhodovať o prijatí osoby za nového člena združenia,
  3. rozhodovať o prijatí člena združenia (riadneho alebo zakladajúceho člena) za čestného člena združenia,
  4. voliť a odvolávať Výkonného riaditeľa a rozhodovať o jeho odmeňovaní,
  5. rozhodovať o vylúčení člena združenia na základe návrhu ktoréhokoľvek člena združenia,

právo sa podieľať na príprave programu rokovania Členskej schôdze,

právo predkladať na rokovanie Členskej schôdze podnety o možnostiach finančných zdrojov zabezpečenia činnosti združenia na príslušný kalendárny rok,

 1. schvaľovať ročný rozpočet a zásady hospodárenia s prostriedkami združenia navrhnuté Predsedom Správnej rady,
 2. schvaľovať plán aktivít na nadchádzajúci kalendárny rok vypracovaný Predsedom Správnej rady,
 3. zodpovedať za hospodárenie združenia,
 4. schvaľovať výšku a zmenu výšky členských príspevkov,
 5. vypracovávať stratégiu združenia na dlhodobé obdobie (min. na 5 rokov) a predkladať ju na schválenie Členskej schôdzi,
 6. vypracovávať výročnú správu,
 7. podávať návrh na zrušenie združenia Členskej schôdzi. 

 

 •  PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY

 

 1. Predseda Správnej rady je štatutárnym orgánom združenia (t.j. Predseda   

združenia). Predseda Správnej rady zastupuje združenie navonok a je oprávnený konať za združenie. Predseda Správnej rady koná a podpisuje v mene združenia samostatne.

 

 1. Predseda združenia sa podpisuje tak, že k názvu združenia pripojí svoje meno, priezvisko, označenie „Predseda združenia“ (štatutárny orgán) a vlastnoručný podpis.

 

 1. Predsedu Správnej rady (Predsedu združenia) volí a odvoláva Správna rada z členov Správnej rady.

 

 1. Funkčné obdobie Predsedu Správnej rady je identické s funkčným obdobím Správnej rady, t.j. 3 roky.

 

 1. Predseda Správnej rady vedie zasadnutia Správnej rady, ktoré môže zvolať ktorýkoľvek člen Správnej rady alebo samotný Predseda Správnej rady podľa vlastného uváženia. Zasadnutie Správnej rady sa však musí konať minimálne raz ročne. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený člen  Správnej rady.

 

 1. Na zabezpečenie realizácie aktivít pre napĺňanie cieľov a poslania združenia Predseda Správnej rady v mene združenia môže prijímať nových zamestnancov, uzatvárať s nimi pracovné zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a rovnako tak ukončovať pracovné pomery so zamestnancami.

 

 1. V prípade odvolania z funkcie alebo vzdania sa funkcie Predsedu Správnej rady ako aj pri inom spôsobe zániku funkcie Správna rada zvolí nového Predsedu Správnej rady a to najneskôr do 30 dní od jeho odvolania z funkcie alebo vzdania sa funkcie. Do obsadenia funkcie Predsedu Správnej rady vykonáva jeho právomoci poverený člen Správnej rady. 

 

 1. Predseda Správnej rady spolu so Správnou radou vypracováva stratégiu združenia na dlhodobé obdobie (min. 5 rokov). Predseda Správnej rady tiež vypracováva ročný plán aktivít založený na plánoch aktivít jednotlivých Sekcií.

 

 • DOZORNÁ RADA

 

 1. Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.

 

 1. Dozorná rada má troch členov volených Členskou schôdzou, ktorí spomedzi seba volia predsedu Dozornej rady. Členom Dozornej rady nemôže byť člen Správnej rady združenia.

 

 1. Do právomoci Dozornej rady patrí najmä:
  1. kontrolovať hospodárenie a účelné využívanie prostriedkov združenia,
  2. upozorňovať Správnu radu na nedostatky a navrhovať riešenia na ich odstránenie,
  3. kontrolovať dodržiavanie stanov združenia, plnenie rozhodnutí (uznesení) prijatých Členskou schôdzou a Správnou radou,
  4. preskúmavať účtovnú závierku a predkladať svoje vyjadrenia Členskej schôdzi a Správnej rade, a
  5. právo požadovať od Výkonného riaditeľa združenia informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach združenia a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov združenia.

 

 • VÝKONNÝ RIADITEĽ

 

 1. Výkonný riaditeľ je hlavným výkonným orgánom združenia. Riadi všetky činnosti a projekty smerujúce k napĺňaniu cieľov združenia špecifikovaných v článku 3 týchto stanov. Výkonný riaditeľ je oprávnený poveriť týmito činnosťami vedúcich jednotlivých projektov alebo Sekcií.

 

 1. Výkonného riaditeľa do funkcie volí a odvoláva Správna rada na základe výberového konania. Spôsob výberu stanoví Správna rada. Za Výkonného riaditeľa môže byť zvolený člen združenia alebo osoba, ktorá nie je členom združenia.
 1. Právny vzťah medzi združením a výkonným riaditeľom sa riadi osobitnou dohodou.

 

 1. Výkonný riaditeľ najmä: 
  1. zodpovedá za plnenie programov a cieľov spoločne s Predsedom Správnej rady (Predsedom združenia) a za efektívne napĺňanie poslania združenia Správnej rade,
  2. pomáha Predsedovi Správnej rady pri chode združenia, pri zabezpečovaní plnenia základného zamerania a základných programov združenia. Spolupodieľa sa na organizovaní administratívnej a odbornej prípravy písomných dokumentov, prerokúvaných a schvaľovaných Správnou radou, resp. Členskou schôdzou a ďalších písomností, potrebných pre činnosť združenia,
  3. je povinný sa zúčastňovať rokovania Správnej rady a je oprávnený vystupovať s návrhmi, pripomienkami, stanoviskami, príp. námietkami, a
  4. spolupodieľa sa na riadení a kontrole práce zamestnancov.

 

 1. Funkcia Výkonného riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade a Dozornej rade. Kandidát na funkciu Výkonného riaditeľa je povinný predstaviť svoju víziu pôsobenia a konkrétnych cieľov, ktoré chce v spolupráci s Predsedom Správnej rady (predsedom združenia) naplniť.

 

 1. V prípade odvolania z funkcie alebo vzdania sa funkcie Výkonného riaditeľa je Správna rada povinná zvoliť nového Výkonného riaditeľa a to najneskôr do 30 dní od jeho odvolania z funkcie alebo vzdania sa funkcie. Do obsadenia funkcie Výkonného riaditeľa vykonáva jeho právomoci Predseda Správnej rady.

 

 1. Funkčné obdobie Výkonného riaditeľa je na dobu určitú – [3 roky], pričom funkcia Výkonného riaditeľa zaniká:
 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
 3. dobrovoľným vzdaním sa funkcie a to dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie na adresu sídla združenia alebo dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie na e-mailovú adresu združenia,
 4. odvolaním z funkcie Správnou radou
 5. vylúčením zo združenia v zmysle článku 5 bodu 5.1.3 a 5.1.4 týchto stanov, 
 6. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení za úmyselný trestný čin,
 7. pozbavením spôsobilosti na právne úkony,
 8. zánikom združenia.

 

 • ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

 • Hospodárenie združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.

 

 • Združenie bude vykonávať podnikateľskú činnosť v doplnkovom rozsahu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 • Hospodárenie združenia sa uskutočňuje na základe ročného rozpočtu schváleného Správnou radou. Správna rada každoročne rozhoduje o schválení ročného rozpočtu a zásad hospodárenia s prostriedkami združenia v príslušnom roku.

 

 • Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok združenia tvoria:
 • dary od fyzických osôb a právnických osôb, 
 • dotácie a granty od právnických osôb zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, 
 • príjmy z členského príspevku,
 • príjmy a výnosy z činnosti alebo majetku združenia, vrátane príjmov z podnikateľskej činnosti,
 • dotácie, subvencie, dary, verejné zbierky, príjmy z grantov,
 • výťažky z benefičných akcií,
 • pôžičky a úvery, a     
 • ostatné príjmy (napr. účastnícke poplatky získané z podujatí organizovaných združením a pod.).

 

 1. V prípade akýchkoľvek pochybností o etickosti darcu finančných prostriedkov alebo iného majetku, rozhoduje o prijatí daru od tohto darcu Správna rada. 

     

 • ZRUŠENIE ZDRUŽENIA
 • Združenie sa zrušuje:
 • dobrovoľným rozpustením združenia alebo zlúčením združenia s iným združením na základe rozhodnutia Členskej schôdze a to rozhodnutím štvorpätinovej väčšiny hlasov prítomných členov s hlasovacím právom,
 • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 písm. b) Zákona o združovaní občanov,
 • právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní podľa § 12 ods. 1 písm. c) Zákona o združovaní občanov, 
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre  nedostatok majetku.

 

 1. V prípade zrušenia združenia dobrovoľným rozpustením združenia alebo zlúčením združenia s iným združením v zmysle bodu 14.1.1, Správna rada vymenuje likvidátora. Likvidátor vykonáva v mene združenia len úkony smerujúce k likvidácii združenia. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Správnej rady.     

 

 •  SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Ak to povaha veci a technické okolnosti pripúšťajú, môže komunikácia medzi členmi a orgánmi združenia prebiehať formou elektronickej pošty alebo zverejnením na webovom sídle združenia.

 

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. Tieto stanovy sú vyhotovené v slovenskom jazyku, a to v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy sú určené pre účely registrácie združenia a jeden rovnopis bude uchovaný v sídle združenia.

 

V Bratislave, dňa [27.9.2023]