Etický kódex

Dlhodobý úspech a udržateľnosť asociácie podporuje integrita a záväzok jej členov konať v súlade s pravidlami etického kódexu.

:

Rôznorodosť názorov. Rešpektovanie ľudí s rôznymi názormi, skúsenosťami, hodnotami, pozadím a perspektívami podporuje toleranciu a porozumenie, vedie k otázkam, ktoré by inak neboli položené, k lepšiemu vyváženiu argumentov a rozhodovaniu. Špeciálne pri riešení komplexných problémov môže názorová rôznorodosť pomôcť odhaliť nové aspekty a súvislosti, ktoré pozitívne ovplyvnia kvalitu riešení problémov. Interakcia s odlišnými názormi a perspektívami zároveň prispieva k osobnému rastu, lepšiemu porozumeniu sveta a slúži ako kontrolný mechanizmus na odhalenie nedostatkov v porozumení. Názorová rôznorodosť predpokladá rešpekt voči iným bez ohľadu na vek, vzdelanie, pohlavie, národnosť, farbu pleti a zdravotný stav, schopnosť otvoreného dialógu, schopnosť ľudí načúvať, komunikovať a efektívne spolupracovať napriek názorovým rozdielom. Analógiou rôznorodosti názorov ľudí je na úrovni prírodnej ríše diverzita, vďaka ktorej každý druh a jedinec posilňuje systém iným spôsobom. Pri komposte vplýva rôznorodosť vstupných materiálov pozitívne na biodiverzitu prospešných druhov mikróbov, po aplikácii kompostu zvyšuje biodiverzitu a zdravie pôdy.

:

Nezávislosť. Rozhodovanie sa na základe vlastného názoru, vedomia a svedomia je základom silnej organizácie a spoločnosti založenej na silných jedincoch. Nezávislosť predpokladá rovnováhu medzi uvažovaním o názoroch iných a schopnosťou formovať vlastné, nezávislé názory. Vyžaduje si schopnosť dohľadať informácie, klásť správne otázky a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia vrátane odvahy poučiť sa z chýb. Naopak, rozhodovanie sa ovplyvnené odhadmi, presvedčeniami alebo tlakom okolia, aj keď môže viesť ku krátkodobým výhodám, skôr či neskôr vyústi do problému. Spoliehanie sa na názory iných znižuje schopnosť kritického myslenia, oberá nás o vlastnú identitu, môže viesť k strate autenticity, k pocitu nespokojnosti a k prázdnote. Organizácia bez nezávislosti riskuje rozhodnutia a kroky v rozpore s vlastnými záujmami alebo so záujmami členov.

:

Dôvera. Dôvera je kľúčovým prvkom pre fungovanie vzťahov. Jej prítomnosť posilňuje spoluprácu, znižuje stres, zvyšuje súdržnosť a produktivitu, podporuje inovácie a tvorí základ pre harmonickú a prosperujúcu organizáciu a spoločnosť. Vďaka dôvere máme tendenciu lepšie pochopiť pohľady a motivácie druhých. S dôverou súvisí primeraná otvorenosť a úprimnosť. Na začiatku vzťahu je dôvera investíciou, nie automatickým predpokladom. Dôvera nie je slepá, budujeme ju postupne. Treba si všímať dôveryhodnosť osoby alebo inštitúcie a varovné signály brať vážne. Dôvera si vyžaduje starostlivú pozornosť a ak sa objaví problém, treba o ňom hovoriť bez skrývania a obchádzania.

:

Transparentnosť. Zdieľanie informácií a otvorené rozhodovacie procesy sú základným nástrojom pre podporu informovanosti, rovnosti a spravodlivosti. Transparentnosť prispieva k dôvere, podporuje tvorbu nezávislých názorov, zvyšuje schopnosť efektívneho rozhodovania, prispieva k zodpovednosti a motivácii aktívne sa podieľať a zapájať. K transparentnosti patrí aj jednoduchosť, ochrana osobných a citlivých údajov, ochrana know-how, poskytovanie informácií v relevantnom kontexte a bez skreslenia, komunikačný plán a otvorenosť konštruktívnej kritike.