Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám

svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím,

s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR

(Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Kompas – kompostovacia asociácia Slovenska, Sídlo: Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 55 828 957, DIČ …………………… zapísaná

v OR Okresného súdu Bratislava a prevádzkujem webovú stránku www.komp-as.sk.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. Určujeme, ako budú osobné údaje

spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov,

ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: info@komp-as.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti

vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda

že:

• budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a

to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo

udeleného súhlasu,

• plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania

osobných údajov,

• umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa

zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre

naplnenie týchto účelov):

• poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy

(napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru),

• vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme,

aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových

dokladov.

• marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich

najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielania

obchodných oznámení. Ak ste naším klientom, robíme tak z oprávneného záujmu,

lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste naším klientom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu

5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v

každom zaslanom e-maili.

• pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích

osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketing a zacielenie reklamy na

Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať

prostredníctvom našich kontaktných údajov.

• fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Iba na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné

väzby a pod. A to do doby, kým súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje

dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na

stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti

webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem

správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných

údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré

zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali

sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré

zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie

konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami,

využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na

dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

MailerLite

Facebook

Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre

uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere,

budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu

spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň

ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektorého z

týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@komp-as.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami

spracovania osobných údajov.

Vďaka práva na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní,

aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo

neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše

nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky

údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z

newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať

rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v

strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť,

ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné

údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na

zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať

vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme

všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás

budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so

svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi

radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a

prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš klient na

základe nášho oprávneného záujmu.

Ak klientom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch

prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v

každom zaslanom e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať

Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o

bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných

údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho

súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 21.11.2023